Posts Tagged ‘סימני מצוקה’

טיפול משפחתי בהמצאות סימני מצוקה

אפריל 19, 2010

 טיפול משפחתי מאפשר  למשפחה  לברר וללבן בעיות שונות שמי מאנשיה הוא הגורם להן או בעיות חיצוניות שעל המשפחה להתמודד עמן. בטיפול משפחתי צצות וצפות בעיות שונות, המחייבות להידרש אליהן באופן מערכתי. המשפחה כתא בסיסי היא חלק מהקהילה ושינויים שחלים במציאות החיצונית עשויים או עלולים להשפיע על התא המשפחתי. טיפול משפחתי מעניק כלים ם ותובנות המקלים על המשפחה להתאים עצמה לשינויים הנכפים עליה.

טיפול משפחתי מתבקש ואף מתחייב בנושאים רבים  כגון:  בעיות בנישואין, התנהגויות קיצוניות או חריגות של ילדים ומתבגרים, אנורקסיה, בולימיה, שתייה, סמים, אלימות ועוד ועוד.

 טיפול משפחתי עשוי להיות קצר מועד, ממוקד ונקודתי, או, לחלופין, ארוך טווח, שבו נדרשים לתהליכים שונים שהמשפחה חווה על ציר הזמן והשינויים שחלים בו. טיפול משפחתי מאפשר למטפלים לשלב גישות שונות, על-פי הנתונים של המשפחה.

מטפלים שהוכשרו מקצועית לערוך טיפול משפחתי מאומנים ומיומנים בגישות ובטכניקות מגוונות. הם נמנים אם חברי האגודה הישראלית לטיפול משפחתי וזוגי.

השינויים התכופים והמהירים החלים בחברה והלחצים הקיומיים הרבים, ההולכים וגוברים בתחומי החיים השונים עלולים לערער את שיווי המשקל האנושי בכל משפחה. משפחות חלשות יותר, אשר אינן יכולות להתמודד עם  המציאות בכוחות עצמן, עשויות לפנות לייעוץ  ולהתחיל טיפול משפחתי בעצת הפסיכולוג או העובד הסוציאלי.

  במצבים קיצוניים, כאשר נדלקים אורות אדומים, ברור לכול כי מתחייבת התערבות מקצועית של גורם טיפולי, אבל משפחות ייטיבו עם עצמן, אם וכאשר יפנו לקבלת טיפול משפחתי לא כאשר מתחולל, חלילה,  שבר או משבר חריף אלא בשלב, שבו נבעים ראשוני הסדקים: כאשר המשפחה אינה מתפקדת כתמול-שלשום, כאשר מי מבני המשפחה מאותת על סימני מצוקה חריפים, כאשר מזהים ירידה חדה ופתאומית בשמחת החיים, בתיאבון, כאשר מי מהמשפחה הופך, חלילה, קרבן לאלימות, גירושין, פרידה, מוות ( שלא נדע….)  ועוד.

טיפול משפתי עשוי להיות חוויה מכוננת, חשובה ומעשירה. הוא אינו כרוך בהכרח בטראומה. שיתוף פעולה עם המטפל, פתיחות, נכונות לפעול למען שלום בית ושלמות המשפחה עשויים לשפר את  הסיכוי להפוך טיפול משפחתי למסע מרתק.