Posts Tagged ‘משפחה’

טיפול משפחתי – זה כבר לא סוד

ספטמבר 20, 2010

טיפול משפחתי אינו תמיד תנאי מספיק לשיקומה של משפחה מעורערת, אבל הוא ודאי תנאי הכרחי לו.

בילדותי, הליכה לטיפול הייתה מעשה מוצנע. לא הרבו לדבר אודותיו. עצם המלה "טיפול", שנאמרה, אם בכלל, בלחש דק, נשמעה כמו  סוג של כישוף. עם השנים הפכה ההיזקקות לטיפולים שונים למשהו ששוב לא מתביישים בו. רבים נמצאים ב"טיפולים פסיכולוגיים" – במירכאות ובלעדיהן –  וגם טיפול משפחתי הפך לטיפול רווח.

לפני בחירת טיפול משפחתי רצוי לברר היטב מי המטפל – מה הכשרתו, מה הן השיטות הטיפוליות שלו, האם הוא תוחם ומגביל את משך הטיפול, האם הוא חתום על הצלחות ועוד.

טיפול משפחתי עשוי להיות חוויה. ממש כך. במהלך בירור סוגיות שונות אשר מעיבות על חיי המשפחה עשויים אנשיה לגלות שהם קרובים זה לזה מכפי ששיערו; שהבעיות בפניהן הם ניצבים ניתנות לפתרון באמצעות רצון טוב, סבלנות, סובלנות, נכונות להתחשב זה בזה ועוד.

כאשר מי מבני המשפחה עבר טראומה וכתוצאה ממנה התנהגותו מוקצנת, חריגה, והוא – או היא – סובלים מהשפעותיה המאוחרות של הפוסט-טראומה, מתחייב טיפול רגיש במיוחד. על כל המשפחה להיערך באופן שבו עליה להיות תא אנושי חם וחומל, מחבק ומכיל.

משפחות רבות נזקקות בשלב מסוים לעבור טיפול משפחתי. לפעמים הסיבה העיקרית לפנייה לטיפול היא קשיים הולכים וגוברים ביכולת התמודדותם של ההורים עם ילדיהם המתבגרים, התמכרותו של מי מבני המשפחה לאלכוהול או חלילה לסמים, תחושת שיתוק והיעדר יכולת החלטה כאשר נקלעים לצמתים חשובים וגורליים במהלך החיים ועוד. טיפול משפחתי מהווה מסגרת להעלאת כל התחושות והמחשבות. ככל שהמטופלים מרבים לספק מידע ומאפשרים לעצמם להיפתח עד למעמקי נשמתם, קל יותר למטפל המקצועי לקבל תמונה מלאה ומפורטת על אישיותם וכתוצאה כך  התהליך הטיפולי הוא מעמיק ומשמעותי.

כאשר מתנסים בו מגלים  כי טיפול משפחתי אינו "שד". עבור המשפחה הטיפול הוא מעין סדנה שבועית, מעבדה אנושית, שבה נבחנות סוגיות שונות, התנהגויות, תגובות וכיוצאים באלה היבטים וביטויים אנושיים.