Archive for אוקטובר, 2010

פותחים את הקלפים בטיפול משפחתי

אוקטובר 12, 2010

יש משהו מרכך ומזכך במשפחה שעוברת טיפול משפחתי. היא נצרפת בכור היתוך שאליו נכנסים כל  חומרי חייהם של אנשיה. הפחדים. החששות. התקוות. הזיכרונות. האמונות. התקוות. האתגרים. המטרות.

טיפול משפחתי עושה סדר במשפחה שסדרי חייה הופרו. הוא מיישר הדורים, מיישב מחלוקות. במיטבו הוא טיפול שורש.

טיפול משפחתי מגלה פנים אחרות באישיותם של בני המשפחה. מי מהם שסבור כי הוא מכיר את זולתו על בוריו עשוי להיות מופתע. טיפול משפחתי הוא מעין תיבת תהודה לקולות שמעולם לא העזו אנשים בתוכה להשמיע. הטיפול המשפחתי מאפשר ללמוד שיח חדש, תרבותי, קשוב, מאופק. יש משפחות שבהם אנשים רגילים לשסע את זולתם באמצע דיבור, וכך הופך השיח המשפחתי פרוע וקולני. לא שומעים. לא מקשיבים. לא מבינים.

טיפול משפחתי חושף את משתתפיו לדפוסים לא טובים ואף שליליים בהתנהגותם של אנשיה.

חשוב לגבש הסכמה משפחתית רחבה וכוללת ככל שניתן לגבי נחיצותו של טיפול משפחתי מתוך התחייבות אישית של כל אחד מהמשתתפים להשקיע בתהליך הטיפולי כל משאב נפשי נדרש וכל מאמץ, לרבות פיזי, הכרחי. טיפול משפחתי עשוי להיות תהליך מכונן בתולדותיה של משפחה, להוות מעין 'קו פרשת מים', אשר חוצה את המשפחה למה שהיא היתה לפני הטיפול לבין מה שהיא הווה ותהיה אחריו.